2010. június 25., péntek

Three new characters

the three musketeers :P


Kőmorzsoló, Vasgyúró, Fanyűvő


click for the bigger size:

2010. június 18., péntek

2010. június 15., kedd

2010. június 8., kedd

2010. június 5., szombat

sketches

Some new sketches for the other characters